Menjadi Pelajar yang Berprestasi

Menjadi Pelajar yang Berprestasi

Yang perlu dihapal selain Al-Quran adalah :

 1. bulughu al-maram.
 2. ritadhu ash-shalihin, atau ringkasannya
 3. al-umdatu fi al-fikih atau zadu al-mustanqa’
 4. nukhbatu al-fikr wa al-baequniyah fi al-mushtalah
 5. mulhah al-I’rab atau al-fiyah ibn malik atau qathr nada fi an-nahw
 6. al-lum’ atau al-waraqat fi ushul al-fikih

uku wajib diperpustakaan seorang penuntut ilmu

 1. al-quran
 2. al-kutubu as-sittah, jami’ al ushul dan majma’ az-zawa’id
 3. fatawa ibn taimiyah
 4. fathu al-bari’
 5. tafsir ibn katsir
 6. al-mughni
 7. subulu as-salam
 8. naelu al-authar
 9. al-bidayah wa an-nihayah
 10. zadu al-ma’ad
 11. fath al-majid, bulugh al-maram, Riyadh ash-shalihin, jami’ al-‘ulum wa al-hukm, al-adab asy-syar’iyyah, al-‘ibrah bi al-jaudah wa al-muthala’ah wa al-‘amal, dll.

Jadwal harian bagi penuntut ilmu pemula

 1. ba’da shalat subuh samapai terbitnya matahari :
  1. menghafal lima ayat al-quran, satu hadits dan kesimpulan ringkas dari sebuah matn
 2. dari terbitnya matahari hingga waktu dzuhur :
  1. belajar formal atau
  2. pergi kekantor atau
  3. bekerja atau
  4. berdagang
 3. selepas dzuhur :
  1. membaca sejarah,
  2. sastra,
  3. makan siang dan
  4. tidur siang
 4. ba’da ashar :
  1. membaca ulang buku-buku yang telah disebutkan diatas
 5. ba’da maghrib samapai isya :
  1. mengulang hafalan al-quran
  2. hadits dan
  3. matn
 6. ba’da isya’ :
  1. menyaksikan siaran-siaran islami di TV
  2. membaca majalah yang berfaedah
  3. membaca buku-buku ilmiah
  4. makan malam dan
  5. tidur

dapun untuk jadwal mingguannya adalah sebagai berikut :

 1. hari kamis digunakan untuk bersilaturahim dan berkumpul dengan keluarga
 2. hari jum’at untuk menghayati al-quran, berzikir, berdoa, melakukan shalat-shalat sunnah, memperbanyak shalawat kepada rasulullah, intropeksi diri dan menata harapan-harapan.

Buku-buku aqidah yang dianjurkan :

Ketahuilah, buku-buku aqidah itu ada tiga tingkatan :

 1. kitab tauhid karya syekh imam Muhammad bin abdul wahab.
 2. ma’arij al-qabul karya syekh hafidz al-hukmi
 3. ath-thahawiyah

selain itu, anda juga harus membaca-buku-buku karya syekh islam, ibn taimiyah dan ibn al-qayyim; karena keduanya merupakan ulama besar yang sedikit anda temui bandingannya.